Ang pagninilay ngayong Kuwaresma

April 08, 2017


Tuwing sumasapit ang panahon ng Kuwaresma, madalas nating marinig mula sa ating mga pari ang mga salitang pagninilay,"pagbabalik-loob", "pagdidisiplina", at higit sa lahat, "pagsasakripisyo". Lahat tayo nais magmahal at mahalin pabalik; ngunit, iilan lang ang handang magsakripisyo.

Hindi mahirap ang magmahal. Mahirap ang magsakripisyo, lalo na ng mga bagay na mahalaga sa atin. Ngunit, walang pagagamahal kung walang pagsasakripisyo. Walang Pasko ng Muling Pagkabuhay kung walang Kuwaresma. Ang hiwaga ng buhay ay pinagbubuklod ng pag-ibig. At ang Diyos ay pag-ibig. Inalay ni Kristo ang sarili Niyang buhay upang ihandog ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat. Inaanyayahan tayo na pagnilayan ang mga paghihirap at pagpapakasakit ng ating Panginoon at magsikap na tularan Siya sa pamamagitan ng pagkamatay sa ating sarili upang mabuhay para sa Diyos at sa kapwa. Handa rin ba tayo na ihandog ang ating sarili para sa iba kahit sa pinakamaliit na paraan?-Edward Chico

Back to Top