Ang Linggo ng Palaspas sa ating mga katoliko (Palm Sunday in our Catholic)

April 08, 2017


Mahalaga ang balabal (sa Ingles, "cloak")sa Bibliya. "Kung isakdal ka ninoman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal" (Mateo 5:40). Mahal noon ang presyo ng mga balabal sa merkado sapagkat kadalasan, matataaas na kalidad ng tela ang ginagamit sa paghabi ng mga ito. Sa isa sa mga pagbasa ngayong Linggo ng Palaspas, maligaya at maringal na isinalubong ng mga tao sa Herusalem si Hesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan (Mateo 21:8) bilang pagpupugay sa anak ni David. Inilatag ng mga taong ito ang isang mahalagang bagay para sa kanila, kahit na ito’y matapak-matapakan at masira, para lamang magbigay puri kay Hesus. Hindi ba’t dakila ang kanilang pagsasakripisyo?

Iniwika rin ng Panginoon sa Lucas 5:36 "Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ganoon ang ginawa, masasayang ang bagong damit at ang tagping mula rito ay hindi naman babagay sa damit na luma." Pakawalan na natin ang mga lumang damit o lumang balabal ng pagkakasala at panghuhusga ngayong Kuwaresma at sa darating na Semana Santa. Tanggapin natin ang bagong balabal ng kaligatasan at pag-ibig na magmumula sa Panginoon.

Tayo, ano ang handa nating ibigay at talikuran para sa Panginoon?.



-Edward Chico

Back to Top